Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

pomoc materialna dla uczniów

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego – druk

Załączniki:

 • zaświadczenie z zakładu pracy rodziców / opiekunów prawnych lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy rodziców / opiekunów prawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z oznaczeniem posiadania prawa lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych),
 • zaświadczenia lub oświadczenia o stypendiach otrzymywanych przez ucznia, którego dotyczy wniosek,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy względnie oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 • kopia odpisu wyroku sądowego orzekającego o wysokości zasądzonych alimentów lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, względnie zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty, względnie oświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia,
 • oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy),
 • oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • oświadczenie o źródle i wysokości utraconego dochodu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (ewentualnie decyzja przyznająca świadczenia),
 • decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy,

W przypadku zasiłku szkolnego:

 • wystąpienie zdarzenia losowego należy potwierdzić stosownym dokumentem np. wypis ze szpitala, akt zgonu itp.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Finansowo - Budżetowy

tel. (95) 7216 672

IV. OPŁATY

Brak

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Przyznanie lub odmowa przyznania (w formie decyzji administracyjnej) stypendium / zasiłku szkolnego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) – rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”;
 2. Uchwała Rady Gminy Kłodawa nr XXV/191/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
Druki do pobrania:
Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x