Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności zawierający:

1) dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby wnioskodawcy, Pesel/NIP oraz telefon kontaktowy,

2) wskazanie adresata ( tj. Wójt Gminy Kłodawa),

3) treść żądania:

 • rodzaj ulgi i jej zakres,
 • nazwa podatku oraz kwota podatku objętego wnioskiem (zaległości, odsetek za zwłokę),

4) uzasadnienie wniosku poprzez wskazanie ważnego interesu strony lub interesu publicznego,

5) podpis wnioskodawcy.

Załączniki:

W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o pomoc de minimis:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym się ubiega o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie- druk, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie-druk - druk
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zał. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – druk
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • informacje dotyczące aktualnej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym kserokopie dokumentów:
 • specyfikacji zobowiązań i należności,
 • planu finansowego,
 • deklaracji podatkowych, opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego,
 • ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS),
 • ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
 • w przypadku toczących się postępowań układowych - kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
 • ewentualnych programów naprawczych
 • inne załączniki - na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego.

W przypadku ubiegania się o ulgę przez osoby fizyczne:

 • formularz oświadczenia osoby fizycznej o: stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej –druk
 • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • odcinki emerytur lub rent – kopie,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
 • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),
 • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
 • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie domu/mieszkania (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),
 • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,
 • inne załączniki - na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Finansowo – Budżetowy

tel. (95) 7216 272

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wydanie decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, umorzenia zaległości podatkowych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

VI. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.716 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.)

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
Druki do pobrania:
Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x