Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – druk w załączeniu
 2. Załączniki:
 • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000, dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z oryginalnymi pieczątkami), obejmującej teren którego wniosek dotyczy, mapa musi obejmować także otoczenie działki w odległości równej trzykrotnej szerokości jej frontu (od drogi, z której jest dojazd) odmierzonej we wszystkich kierunkach od jej granic, ale nie mniej niż po 50 m w każdą stronę;
 • charakterystyka planowanej zabudowy w formie graficznej na kopii mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000, dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z oryginalnymi pieczątkami);
 • dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku wystąpienia
  o wydanie decyzji dla zabudowy zagrodowej);
 • umowy lub promesy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu;
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, wraz z dokumentem wniesienia opłaty w wysokości 17,00 zł;
 • opłata za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 107,00 zł (opłaty nie pobiera się
  w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na cele publiczne, kulturalne, naukowe)

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216-676

IV. OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłata za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wynosi 107,00 zł (opłaty nie pobiera się
w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na cele publiczne, kulturalne, naukowe).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS
w Kłodawie (budynek przy urzędzie). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Oplata skarbowa – numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub odmowa ustalenia warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji, w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Czas oczekiwania na brakujące materiały lub opinie innych organów czy instytucji nie wlicza się do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm. )

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
Druki do pobrania:
Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x