Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

podatek od nieruchomości

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniona Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1 (osoby fizyczne) lub Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne)
 2. Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, umowa dzierżawy oraz wypis z rejestru gruntów i budynków, dotycząca klasyfikacji gruntów

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Finansowo-Budżetowy

tel. (95) 7216-672

IV. OPŁATY

Nie dotyczy

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Wypełnione formularze IN-1 lub DN-1 w sprawie podatku od nieruchomości należy złożyć w sekretariacie.
 2. Deklaracja DN-1 składana jest do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania tj. korekta deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wysokość podatku obliczana jest przez podatnika i wpłacana w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek bankowy organu podatkowego za poszczególne miesiące-do 31 stycznia (za styczeń), od lutego do grudnia do 15 każdego miesiąca roku podatkowego.
 3. W przypadku nie złożenia deklaracji DN-1 bądź jej błędnego wypełnienia następuje wydanie decyzji w sprawie podatku rolnego z urzędu, określającej wysokość zobowiązania podatkowego i doręczone jej drogą pocztową.
 4. Informacja IN-1 składana przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym. Podatek od nieruchomości ustala w drodze decyzji organ podatkowy tzw. wymiar podatkowy na dany rok. Podatek płatny jest w ratach: 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad. Jeżeli stan faktyczny w danym roku nie uległ zmianom, podatek od nieruchomości naliczany jest według ostatniego roku podatkowego. Organ podatkowy posiadający zmiany w gruntach np. z ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego, akt notarialnych lub innych dokumentów następuje wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu (jeśli podatnik nie zgłosi tych zmian). Wówczas zostaje wydana decyzja po zmianach (ulega zmianie decyzja pierwotna wymiarowa).
 5. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego ustala się w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji (nakaz płatniczy).
 6. Formularze IN-1 i DN-1 na podatek od nieruchomości dostępne są na stanowisku wymiaru –pokój 13 piętro I oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodawa www.klodawa.pl.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciwko tej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości uregulowane są ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz.849 ze. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze.zm.)
 3. Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 4. Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa.

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
Druki do pobrania:
Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x