Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

podatek leśny

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniona Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1 (osoby fizyczne) lub Deklaracja na podatek od nieruchomości DL-1 (osoby prawne).
 2. Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, umowa dzierżawy oraz wypis z rejestru gruntów i budynków, dotycząca klasyfikacji gruntów.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Finansowo-Budżetowy

tel. (95) 7216-672

IV. OPŁATY

Nie dotyczy

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Wypełnione formularze IN-1 lub DL-1 w sprawie podatku leśnego należy złożyć w sekretariacie.
 2. Deklaracja DL-1 składana jest do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Wysokość podatku obliczana jest przez podatnika i wpłacana w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek bankowy organu podatkowego za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. Jeżeli nastąpiła zmiana stanu faktycznego, podatnik składa korektę deklaracji z pismem uzasadniającym tę zmianę.
 3. Informacja IN-1 składana jest przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym. Podatek leśny dla osób fizycznych ustala, w drodze decyzji organ podatkowy na dany rok podatkowy. Podatek płatny jest w ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Organ podatkowy naliczając corocznie podatek, ustala z karty podatnika czy stan faktyczny nie uległ zmianie. Jeżeli organ podatkowy posiada dane o zmianach w gruntach leśnych np. z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialnych lub innych następuje wszczęcie postępowania z urzędu.
 4. W przypadku nie złożenia deklaracji DL-1 bądź jej błędnego wypełnienia następuje wydanie decyzji w sprawie podatku leśnego z urzędu, określającej wysokość zobowiązania podatkowego i doręczenie jej drogą pocztową.
 5. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego ustala się w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji (nakaz płatniczy).
 6. Formularze IN-1, DL-1 na podatek leśny dostępne są na stanowisku wymiaru -pokój 13 piętro I oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodawa www.klodawa.pl

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciwko tej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016r., poz. 374 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze.zm.)
 3. Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r.
 4. Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
Druki do pobrania:
Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x