Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godzin),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), określającym wzór formularza zgłoszenia (załącznik nr 1) i szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu (załącznik nr 2).

Do zgłoszenia należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji

tel. (95) 7216-667

IV. OPŁATY

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783) załącznik część I ust.13, wynosi 120 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Kłodawa:

Numer rachunku bankowego: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008

 

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W terminie 30 dni od dnia zgłoszenia instalacji.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone pismem.

W przypadku, kiedy zgłaszana instalacja narusza przepisy ochrony środowiska - wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. ul. Bolesława Chrobrego 31, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VII. PODSTAWA PRAWNA

Art. 152, art. 153 ust. 1 i art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

 

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232).

Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji jest starosta a w miastach na prawach powiatu – Prezydent Miasta., za wyjątkiem przypadków, określonych w art. 378 ust. 2 i 2a ww. ustawy.

Prowadzący instalację podlegającą zgłoszeniu, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, a w przypadku gdy instalacja już eksploatowana została objęta obowiązkiem zgłoszenia – prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta obowiązkiem zgłoszenia.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Prowadzący instalacje podlegającą zgłoszeniu jest obowiązany:

1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

- zakończeniu eksploatacji instalacji,

- zmianie w zakresie danych, o których mowa w art. 152 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

Informacje, o których mowa w pkt 1) należy przedłożyć organowi ochrony środowiska w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

- zakończenia eksploatacji instalacji,

- zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 152 ust. 1 i ust. 6 pkt. 2 ww. ustawy oraz informacje, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

JM
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x