Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi powinno zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby,

2) wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej,

3) informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

4) opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do zgłoszenia składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa w pkt 3 i 4.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji

tel. (95) 7216-667

IV. OPŁATY

Opłaty nie pobiera się. 

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Zawiadomienie o dokonaniu wpisu w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje. 

VI. PODSTAWA PRAWNA

Art. 101e ust. 3-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 210 ze zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

 

JM
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
  • MOF
  • Lubuska Niebieska Tarcza
  • ANR
  • Lubuskie Warte Zachodu
  • Kraina szlaków turystycznych
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x