Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Lokalizacja w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy złożyć wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej do Wójta Gminy Kłodawa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – załącznik nr 1 powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,

2) dwie kserokopie mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 z wkreśloną lokalizacją infrastruktury technicznej,

3) decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi,

4) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,

5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania),

6) inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

7) wniosek [pobierz]

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji

tel. (95) 7216-669

IV. OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie). Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Oplata skarbowa – numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430 ze zm.)

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
  • MOF
  • Lubuska Niebieska Tarcza
  • ANR
  • Lubuskie Warte Zachodu
  • Kraina szlaków turystycznych
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x