Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Umieszczenie w pasie drogowym reklamy może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. W celu uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia do Wójta Gminy Kłodawa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy – załącznik nr 1 powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,

2) dwie kserokopie mapy w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy,

3) termin ekspozycji,

4) powierzchnię reklamy,

5) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,

6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania).

7) wniosek [pobierz]

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji

tel. (95) 7216-669

IV. OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie). Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Oplata skarbowa – numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą nr XVII/142/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30.04.2012r. lub zarządzeniem nr 2/2013 Wójta Gminy Kłodawa z dnia 2 stycznia 2013r. (w zależności od kategorii drogi).

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140, poz.1481 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430 ze zm.)

Uchwała nr XVII/142/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30.04.2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam /Dz.Urz.Woj. Lubuskiego
z dn.14.05.2012r. poz.1029/

Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Kłodawa z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Kłodawa z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Kłodawa na co najmniej 1 miesiąc
przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

 

W sytuacji braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia.

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Wójt Gminy Kłodawa orzeka
o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty w wysokości
dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

 

Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
  • MOF
  • Lubuska Niebieska Tarcza
  • ANR
  • Lubuskie Warte Zachodu
  • Kraina szlaków turystycznych
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x