Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej należy złożyć wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej do Wójta Gminy Kłodawa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej – załącznik nr 1 powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,

2) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji zjazdu z drogi,

3) charakterystykę obiektu, w tym rodzaj działalności (gospodarcza, mieszkaniowa),

4) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości objętej inwestycją,

5) odpowiednio wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub decyzję o warunkach zabudowy,

6) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca należy przedłożyć dokumenty rejestrowe firmy (KRS, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),

7) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,

8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania).

9) wniosek [pobierz]

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji

tel. (95) 7216-669

IV. OPŁATY

Za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Za wydanie zezwolenia opłata wynosi 82 zł (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym).

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat
w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie). Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Oplata skarbowa – numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów
a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430 ze zm.)

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

  

 

Zezwolenie na lokalizację zjazdu nie jest jednoznaczne z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. W przypadku chęci wykonania zjazdu należy, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia
(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wystąpić do tut. urzędu z odrębnym wnioskiem
na zajęcie pasa drogowego. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Wójt Gminy Kłodawa orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

 

W sytuacji braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia.

 

Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej, jeżeli jego usytuowanie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
lub naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

 

Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
  • MOF
  • Lubuska Niebieska Tarcza
  • ANR
  • Lubuskie Warte Zachodu
  • Kraina szlaków turystycznych
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x