Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – druk [pobierz]
 2. Załączniki:
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport
  o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 03.10.2008r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast mapy, o której mowa w pkt 2 tiret 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej czytelne przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z ewidencji gruntów obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, wraz z dokumentem wniesienia opłaty w wysokości 17,00 zł;
 • opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205,00 zł (opłaty nie pobiera się w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na cele publiczne, kulturalne, naukowe)

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216-676

IV. OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205,00 zł (opłaty nie pobiera się w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na cele publiczne, kulturalne, naukowe).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS
w Kłodawie (budynek przy urzędzie). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Oplata skarbowa – numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Środowiskowe uwarunkowania lub odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań następuje
w drodze decyzji, w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Czas oczekiwania na brakujące materiały lub opinie innych organów czy instytucji nie wlicza się do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71)

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x