Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

podział nieruchomości zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub niesprzeczny z przepisami odrębnymi

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o podział nieruchomości [pobierz]
 2. Załączniki do wniosku

a) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – odpis księgi wieczystej.

b) wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.

c) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązująca w dniu składania wniosku (w przypadku zgodności z warunkami określonymi w tej decyzji).

d) wstępny projekt podziału w ilości 3 egzemplarzy.

e) rzuty poszczególnych kondygnacji, sporządzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, z przedstawionym przez uprawnionego geodetę przebiegiem granicy wewnątrz budynku – jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu aż do przekrycia dachu a w budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu aż do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.

W przypadku dokonywania podziału nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000ha, który jest dopuszczalny jedynie pod warunkiem, że działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami, we wniosku należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216676

IV. OPŁATY

 1. Opłaty skarbowej od wydania postanowienia nie pobiera się.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa - numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie).

 

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Wydanie postanowienia opiniującego podział następuje w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
 2. Wójt gminy opiniuje w formie postanowienia:

a) zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

b) w przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy warunków, że podział:

 

 • nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
 • jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie Wójta Gminy opiniujące wstępny projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VII. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2015.520 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 ze zm. )

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 1. Podział nieruchomości nie jest dopuszczony, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
 2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych
 3. W przypadku firm lub instytucji wniosek podpisuje jej przedstawiciel uprawniony do reprezentowania firmy lub instytucji.
Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x